ENEF 2010
zákl. informácieprogramzborník prednášokkontaktyhistória en sk

Základné informácie


Ročník: 9.
Termín: 12.-14. október 2010

Téma konferencie:


"Rozvoj energetických služieb a efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie"

Miesto konania: Hotel LUX Banská Bystrica

Účel a zameranie
Kľúčovým problémom najbližších rokov v energetike bude predovšetkým riešenie energetickej bezpečnosti, diverzifikácia energetických zdrojov, využitie obnoviteľných zdrojov energie a dosahovanie energetických úspor. Dôraz sa kladie na ekonomickú a environmentálne šetrnú prevádzku energetických zariadení a zdrojov spolu s rozvojom regionálnej a municipálnej energetiky.
Ekonomický rast a rozvoj Slovenska závisí najmä od rozvoja regiónov vo väzbe na optimálne distribuovanú dislokáciu energetických zdrojov, dostupnosť surovín, vody, potravín a procesov zlepšujúcich životné prostredie v súčinnosti s rozvojom služieb poskytovaných dodávateľmi energie a špecializovanými odbornými kapacitami. Preto sa medzinárodná konferencia „enef ‘10“ tematicky zameriava na rozvoj energetických služieb a efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie. Táto problémová oblasť, popri liberalizovanej ponuke energetických tovarov, vytvára prostredie pre zefektívňovanie využitia vlastných a miestne dostupných energetických zdrojov, motivuje na dosahovaní energetických úspor a podporuje zvyšovanie potenciálu zamestnanosti.
Naším spoločným cieľom je dosiahnuť konkurencieschopnú energetiku, ktorá zabezpečí trvalo udržateľnú, bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu ponuku energetických tovarov za prijateľné ceny s dostatočnou ochranou odberateľa, životného prostredia, pri dodržaní atribútov bezpečnosti zásobovania a technickej bezpečnosti.
Veríme, že ponuka organizátorov konferencie, partnerov a nimi získaných lektorov bude pre jej účastníkov motivačná a prerokovávanými témami dostatočne problémovo obsiahla.


Konferencia je určená pre:
Zástupcov štátnej správy a samosprávy
Mimovládne organizácie
Výrobcov, dodávateľov a spotrebiteľov energie
Energetických manažérov a podnikateľov v oblasti energie
Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
Vzdelávacie a výskumné organizácie
Vlastníkov a správcov priemyselných, obchodných a bytových objektov

 

Zborník prednášok z konferencie na CD je možné objednať na mailovej adrese meen@meen.sk alebo na poštovej adrese: Ján Mesík - MEEN, Dolná 23, 974 01 Banská Bystrica. Cena 59,50 EUR vrátane DPH.
K cene bude pripočítané balné a poštovné.
Zborník bude zaslaný na adresu objednávateľa na dobierku.

Prístup k zborníku je možné objednať na mailovej adrese
meen@meen.sk.
Na základe objednávky Vám bude mailom zaslaná zálohová faktúra a po úhrade Vám bude zaslaný daňový doklad a zároveň Vám budú preposlané na Vašu emailovú adresu prístupové údaje do internetového zborníka.
Cena 39,50 EUR vrátane DPH.

Copyright © 2010 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS