ENEF 2010
zákl. informácieprogramzborník prednášokkontaktyhistória en sk

Zborník prednášok ISBN 978–80–970680–0–4      


Plenárne zasadnutie

1.AEE a jej aktivity vo svete 80
Larry Good, Association of Energy Engineers, Atlanta, USA
2.Perspektívy rozvoja OZE v SR do roku 2020 82
Jozef Múdry, Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR, Slovensko
3.Využívanie poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely v SR - súčasný stav a reálne možnosti 83
Hana Frátričová, Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, Slovensko
4.Implementácia 3. balíčka v SR z pohľadu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 84
Nataša Hudcovičová, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava, Slovensko
5.Implementácia 3. balíčka v ČR z pohľadu Energetického regulačného úradu 85
Barbora Ilečková, Energetický regulační úřad Praha, Česko
6.Medzinárodná spolupráca regulačných úradov v rámci ERRA a ciele ERRA86
Gábor Szörényi, ERRA Budapest, Maďarsko
7.Regionálna a miestna energetika: potenciál a význam pre EÚ 2020 87
Roman Doubrava, DG ENER, European Commision, Brusel, Európska únia
8.Lokálna energetika na Slovensku - ako ďalej 88
Marián Minarovič, Únia miest Slovenska, Bratislava, Slovensko
9.Kritické otázky Paktu primátorov EC 89
Larry Good, Good Consulting LLC, USA
10.Mestá a obce a ich úloha v energetike 90
Ladislav Ondrejička, Energetická agentúra Nitra, Slovensko
11.Možnosti zvýšenia absorpčnej kapacity fondov EÚ a návrh na zmenu schémy štátnej pomoci 91
Jozef Legény, Dalkia a.s., Bratislava, Slovensko
12.Inovatívne energetické centrum v Rimavskej Sobote 92
Ján Brunner, STEFE SK, a.s., Banská Bystrica, Slovensko
13.LG Action - Zapojenie miestnych samospráv v krajinách EÚ do medzinárodnej diskusie o energetických a klimatických otázkach 93
Judit Balint, Regional Environmental Center, Szentendre, Maďarsko
14.Európska technologická platforma pre vykurovanie a chladenie na báze obnoviteľných nosičov energie 94
Jozef Víglaský, Slovenská asociácia pre biomasu, Zvolen, Slovensko
15.UNDP: Skúsenosti z realizácie energetickej efektívnosti vo východnej Európe a Spoločenstve nezávislých štátov 95
John O´Brien, UNDP Bratislava, Slovensko
16.Faktory ovplyvňujúce budúci vývoj bioenergetiky 96
Asko Ojaniemi, FINBIO Jyväskylä, Fínsko
17.Biomasa v Európe - perspektívna energia 97
H.Kopetz, AEBIOM Brusel, Belgicko

1. SEKCIA: OBNOVITEĽNÉ FORMY ENERGIE V REGIÓNOCH I.

1.Obnoviteľné zdroje energie ako dôležitá súčasť regionálnej energetickej politiky - teplo, elektrina, ORC/para 98
Holger Knautz, L. Schirnhofer, Polytechnik Weissenbach, Rakúsko
2.Päť rokov využívania OZE na strednom Slovensku - skúsenosti s výstavbou a prevádzkou 99
Ivan Ďuďák, Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava, Slovensko
3.Energetická agentúra Zlínskeho kraja a jej aktivity na podporu implementácie obnoviteľných foriem energie 100
Mirka Knotková, EA Zlinského kraje, Zlín, Česko
4.Fond Živá energia - podpora využitia obnoviteľných nosičov energie 101
Peter Medveď, Ekopolis Banská Bystrica, Slovensko
5.Regionálne výskumné aktivity v oblasti biomasy v Károly Róbert College 102
Zoltán Baros, Péter Burai, Tamás Tomor, Károly Róbert College, Gyöngyös, Maďarsko
6.Vykurovanie a chladenie radnice v Trnave prostredníctvom plynového tepelného čerpadla 103
Samuel Čičmanec, SPP Bratislava, Slovensko
7.Využitie lesnej a poľnohospodárskej biomasy pre lokálne tepelné zdroje 104
Miroslav Wöllner, Menert, s.r.o. Šaľa, Slovensko
8.Progresívne spaľovanie biomasy 105
Marek Ivanovič, Viessmann, s.r.o., Bratislava, Slovensko
9.Alternatívny prístup k výrobe zelenej energie 106
Michael Bacon, Boris Baňas, MB Investments, Dolný Kubín, Slovensko/Veľká Británia
10.Optimalizácia podporných schém pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie 107
Pavel Starinský, SIEA Bratislava, Slovensko
11.EkoFond, n.f. alebo inovatívny prístup SPP k rozvoju energetických služieb 108
Eva Gulíková, EkoFond, n.f. Bratislava, Slovensko
12.Financovanie energetických projektov so zameraním na obnoviteľné zdroje energie 109
Martin Kello, VÚB a.s., Bratislava, Slovensko
13.Financovanie regionálnych projektov obnoviteľných zdrojov energie 110
Vladimír Vacho, DEXIA banka Slovensko, a.s., Bratislava, Slovensko
14.Modulárne generátory pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla, na tuhé biopalivo 111
Matthew Berry, Cedar Ridge CE, s.r.o., Košice, Slovensko/Kanada
15.Environmentálne aspekty energetických zdrojov na báze tuhých biopalív 112
Jozef Jandačka, SjF ZU, Žilina, Slovensko
16.Technologické linky na zber a spracovanie poľnohospodárskej biomasy 113
Štefan Pepich, TSÚP Rovinka, Slovensko
17.Progresívne technológie pre produkciu tuhých biopalív 154
Ľubomír Šooš, STU Bratislava, Slovensko

2. SEKCIA: ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ V PRAXI

1.Zákon o energetickej efektívnosti v praxi 114
Kvetoslava Šoltésová, SIEA Banská Bystrica, Slovensko
2.Cesta k dosiahnutiu cieľov Európskej smernice 2006/32/EC 115
Adam Gula, Pawel Wajss, Jan Krawczyk, Institute for Sustainable Energy, Krakow, Poľsko
3.Súčasná situácia poskytovania energetických služieb v Českej republike 116
Vladimír Sochor, SEVEn, o.p.s., Praha, Česko
4.EPC v historických budovách Prahy 117
Ivo Slavotínek, ENESA, a.s. Praha, Česko
5.Môže sa na Slovensku predsa len rozvinúť trh s EPC? 118
Miroslav Marada, ENESA, a.s. Praha, Česko
6.Metóda EPC preniká na nové trhy 119
Ivo Slavotínek, Miroslav Marada, ENESA, a.s. Praha, Česko
7.Legislatívne zakotvenie energetických služieb v SR 121
Marcel Lauko, Vojtech Hollan, ECB Bratislava, Slovensko
8.Energetické služby 122
Evald Kranjčevič, Jožef Stefan Institute, Ľubľana, Slovinsko
9.EPC krok za krokom 123
Vladimír Sochor, SEVEn, o.p.s. Praha, Česko
10.Vzdelávanie v energetickej efektívnosti ako prostriedok pre zlepšenie energetickej výkonnosti 125
Jan Surówka, Energy Engineering & Management Systems, Gliwice, Poľsko
11.Pozitívny vplyv OZE na energetickú efektívnosť budov 126
Igor Iliaš, ENAS s.r.o., Banská Bystrica, Slovensko
12.Energetický manažment ako nástroj na znižovanie energetickej náročnosti samospráv 127
Bronislava Herdová, ECB Bratislava, Slovensko
13.EPC vo verejnom osvetlení 128
Marek Lipa, CEVO Bratislava, Slovensko

3. SEKCIA: SEMINÁR BIOHEAT

1.Uvedenie projektu BIOHEAT - Informačná podpora využívania biomasy získanej z energetických plantáží ako biopaliva pre systémy CZT v strednej a východnej Európe 130
Jozef Víglaský, SK-BIOM, Zvolen, Slovensko
2.Využívanie poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely v SR - súčasný stav a reálne možnosti 131
Hana Frátričová, Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, Slovensko
3.Netradičné zdroje biomasy a ich možnosti využitia v sektore energetiky 132
Ľubomír Gonda, VÚTP Banská Bystrica, Slovensko
4.Vyhodnotenie potenciálu mikroregiónu Sekcov - Topla v oblasti využívania pôdneho fondu pre pestovanie energetických plodín a rastlín 133
Vladimír Vagaský, Odd. životného prostredia v Prešove, Slovensko
5.Skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov centralizovaného vykurovania využívajúcich biomasu v regióne Banská Bystrica 134
Ivan Ďuďák, Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava, Slovensko
6.Príklady pestovania energetických plantáží vŕby na Orave 135
Ján Daniel, Výskumná stanica, Krivá na Orave, Slovensko
7.Súčasný rozvoj pestovania energetických plantáží v regióne juhozápadného Slovenska 136
Milan Demo, SPU Nitra, Slovensko
8.Klasifikácia potenciálu biomasy pre energetický sektor použitím terestriálneho a diaľkového skúmania Zeme 137
Pavel Starinský, SIEA Bratislava, Slovensko
9.Inovatívne energetické technológie na báze biomasy a ich uplatnenie v regióne 138
Matthew Berry, Cedar Ridge CE, s.r.o., Košice, Slovensko/Kanada
10.Aktivity "Výskumno-vývojového a informačného a vzdelávacieho centra pre bioenergiu" 139
Matej Polák, Ekonomická univerzita, Bratislava, Slovensko
11.Energetické zhodnocovanie poľnohospodárskej biomasy a podporné mechanizmy 140
Marianna Čeppanová, Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR

4. SEKCIA: OBNOVITEĽNÉ FORMY ENERGIE V REGIÓNOCH II.

1.Kombinácia biomasy a slnečných kolektorov, možnosti jej využitia v komunálnej i bytovej sfére 141
Milan Novák, Alfréd Gottas, THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovensko
2.Skúsenosti s inštaláciou a prevádzkou termosolárnych panelov 142
Martina Trenčanová, Dalkia, a.s., Bratislava, Slovensko
3.Využitie slnečnej energie na chladenie budov 143
Albín Zsebík, Zsolt Csata, Technická univerzita Budapešť, Maďarsko
4.Fotovoltika v podmienkach SR 144
Peter Badík, MyENERGY, a.s. Bratislava, Slovensko
5.Praktické skúsenosti s výstavbou a prevádzkovaním fotovoltaickej elektrárne 145
Ľudovít Sluka, Sun4Energy Bratislava, Slovensko
6.Bioplyn - zdroj obnoviteľnej energie s potenciálom pre budúcnosť 146
Veronika Zachařová, Biogest Energie-und Wassertechnik GmbH Klosterneuburg, Rakúsko
7."Zlatá baňa" - využitie skládkového plynu 147
Juraj Klukan, František Kostelník, H W Service, s.r.o., Prievidza, Technické služby Zlín, Slovensko/Česko
8.Využitie obnoviteľných nosičov energie pri rozvoji znevýhodnených regiónov 148
Matej Polák, Ekonomická univerzita Bratislava, Slovensko
9.Konverzia energie z biomasy krmovinársky nevyužitých plôch 149
Ľubomír Gonda, VÚTP Banská Bystrica, Slovensko
10.Energetické rastliny a ich možnosti využitia na Slovensku 150
Pavol Porvaz, Ústav agroekológie Michalovce, Slovensko
11.Poznatky z pestovania rýchlorastúcich energetických drevín v suchších podmienkach juhozápadného Slovenska 151
Milan Demo, SPU Nitra, Slovensko
12.Rýchlorastúce vŕby pestované pre sektor energetiky v podmienkach Slovenska 152
Ján Daniel, Regionálne výskumné pracovisko Krivá na Orave, SlovenskoCopyright © 2010 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS