ENEF 2010
zákl. informácieprogramzborník prednášokkontaktyhistória en sk

PROGRAM

9. medzinárodná konferencia ENEF 2010

Rozvoj energetických služieb a efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie


12. októbra 2010                               

PLENÁRNE ZASADNUTIE
10,00 - 18,00 h

             
Otvorenie

 1. AEE a jej aktivity vo svete
  Larry Good, Association of Energy Engineers, Atlanta, USA
 2. Perspektívy rozvoja  OZE v SR do roku 2020
  Jozef Múdry, Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR, Slovensko
 3. Využívanie poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely v SR - súčasný stav a reálne možnosti
  Hana Frátričová, Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, Slovensko
 4. Implementácia 3. balíčka v SR z pohľadu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  Jozef Holjenčík, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bratislava, Slovensko
 5. Implementácia 3. balíčka v ČR z pohľadu Energetického regulačného úradu
  Blahoslav Němeček, Energetický regulační úřad Praha, Česko
 6. Medzinárodná spolupráca regulačných úradov v rámci ERRA a ciele ERRA
  Gábor Szörényi, ERRA Budapešť, Maďarsko

  Prestávka na obed     12,20 - 14,00 h

 7. Regionálna a miestna energetika: potenciál a význam pre EÚ 2020
  Roman Doubrava, DG ENER, European Commision, Brusel, Európska únia
 8. Lokálna energetika na Slovensku - ako ďalej
  Marián Minarovič, Únia miest Slovenska, Bratislava, Slovensko
 9. Kritické otázky Paktu primátorov EC
  Larry Good, Good Consulting LLC, USA
 10. Mestá a obce a ich úloha v energetike
  Ladislav Ondrejička, Energetická agentúra Nitra, Slovensko
 11. Možnosti zvýšenia absorpčnej kapacity fondov EÚ a návrh na zmenu schémy štátnej pomoci
  Jozef Legény, Dalkia a.s., Bratislava, Slovensko
 12. Inovatívne energetické centrum v Rimavskej Sobote
  Ján Brunner, STEFE SK, a.s., Banská Bystrica, Slovensko

  Prestávka     16,00 - 16,20 h

 13. LG Action - Zapojenie miestnych samospráv v krajinách EÚ do medzinárodnej diskusie o energetických a klimatických otázkach
  Judit Balint, Regional Environmental Center, Szentendre, Maďarsko
 14. Európska technologická platforma pre vykurovanie a chladenie na báze obnoviteľných nosičov energie
  Jozef Víglaský, Slovenská asociácia pre biomasu, Zvolen, Slovensko
 15. UNDP: Skúsenosti z realizácie energetickej efektívnosti vo východnej Európe a Spoločenstve nezávislých štátov
  John O´Brien, UNDP Bratislava, Slovensko
 16. Faktory ovplyvňujúce budúci vývoj bioenergetiky
  Asko Ojaniemi, FINBIO Jyväskylä, Fínsko
 17. Biomasa v Európe - perspektívna energia
  H.Kopetz, AEBIOM Brusel, Belgicko
   

Súbežne s plenárnym zasadnutím konferencie ENEF 2010 sa bude konať  workshop "Systematický energetický manažment - Dohovor primátorov a starostov v mestách a obciach na Slovensku". Organizátorom tohto workshopu sú Energy Cities & CITENERGO s podporou Európskej komisie v rámci iniciatívy ManagEnergy.
Podrobný program nájdete TU.


NEFORMÁLNE DISKUSNÉ FÓRUM I.
19,00 - 22,00 h.

 
13. októbra 2010

1. SEKCIA:  OBNOVITEĽNÉ FORMY ENERGIE V REGIÓNOCH I.
SEMINÁR BIOHEAT - I. časť

8,30 - 15,50 h

 1. Obnoviteľné zdroje energie ako dôležitá súčasť regionálnej energetickej politiky - teplo, elektrina, ORC/para
  Holger Knautz, L. Schirnhofer, Polytechnik Weissenbach, Rakúsko
 2. Päť rokov využívania OZE na strednom Slovensku - skúsenosti  s výstavbou a prevádzkou
  Ivan Ďuďák, Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava, Slovensko
 3. Energetická agentúra Zlínskeho kraja a jej aktivity na podporu implementácie obnoviteľných foriem energie
  Mirka Knotková, EA Zlinského kraje, Zlín, Česko
 4. Fond Živá energia - podpora využitia obnoviteľných nosičov energie
  Peter Medveď, Ekopolis Banská Bystrica, Slovensko
 5. Regionálne výskumné aktivity v oblasti biomasy v Károly Róbert College
  Zoltán Baros, Péter Burai, Tamás Tomor, Károly Róbert College, Gyöngyös, Maďarsko
 6. Vykurovanie a chladenie radnice v Trnave prostredníctvom plynového tepelného čerpadla
  Samuel Čičmanec, SPP Bratislava, Slovensko

  Prestávka     10,30 - 10,45 h

 7. Využitie lesnej a poľnohospodárskej biomasy pre lokálne tepelné zdroje
  Miroslav Wöllner, Menert, s.r.o. Šaľa, Slovensko
 8. Progresívne spaľovanie biomasy
  Marek Ivanovič, Viessmann, s.r.o., Bratislava, Slovensko
 9. Alternatívny prístup k výrobe zelenej energie
  Michael Bacon, Boris Baňas, MB Investments, Dolný Kubín, Slovensko/Veľká Británia
 10. Optimalizácia podporných schém pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie
  Pavel Starinský, SIEA Bratislava, Slovensko
 11. EkoFond, n.f. alebo inovatívny prístup SPP k rozvoju energetických služieb
  Eva Gulíková, EkoFond, n.f. Bratislava, Slovensko
 12. Financovanie energetických projektov so zameraním na obnoviteľné zdroje energie
  Martin Kello, VÚB a.s., Bratislava, Slovensko
 13. Financovanie regionálnych projektov obnoviteľných zdrojov energie
  Vladimír Vacho, DEXIA banka Slovensko, a.s.,
  Bratislava, Slovensko
   
  Prestávka na obed     13,05 - 14,30 h


  Inovatívne biotechnológie

 14. Modulárne generátory pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla, na tuhé biopalivo
  Matthew Berry, Cedar Ridge CE, s.r.o., Košice, Slovensko/Kanada
 15. Environmentálne aspekty energetických zdrojov na báze tuhých biopalív
  Jozef Jandačka, SjF ZU, Žilina, Slovensko
 16. Technologické linky na zber a spracovanie poľnohospodárskej biomasy
  Štefan Pepich, TSÚP Rovinka, Slovensko
 17. Progresívne technológie pre produkciu tuhých biopalív
  Ľubomír Šooš, STU Bratislava, Slovensko

 

2. SEKCIA:  ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ V PRAXI
8,30 - 15,50 h 

 1. Zákon o energetickej efektívnosti v praxi
  Kvetoslava Šoltésová, SIEA Banská Bystrica, Slovensko
 2. Cesta k dosiahnutiu cieľov Európskej smernice 2006/32/EC
  Adam Gula, Pawel Wajss, Jan Krawczyk, Institute for Sustainable Energy, Krakow, Poľsko
 3. Súčasná situácia poskytovania energetických služieb v Českej republike
  Vladimír Sochor, SEVEn, o.p.s., Praha, Česko
 4. EPC v historických budovách Prahy
  Ivo Slavotínek, ENESA, a.s. Praha, Česko
 5. Môže sa na Slovensku predsa len rozvinúť trh s EPC?
  Miroslav Marada, ENESA, a.s. Praha, Česko
 6. Metóda EPC preniká na nové trhy
  Ivo Slavotínek, Miroslav Marada, ENESA, a.s. Praha, Česko
   

  Prestávka     10,30 - 10,45 h

  Energetické služby - tréning (120 min)

 7. Legislatívne zakotvenie energetických služieb v SR
  Marcel Lauko, Vojtech Hollan, ECB Bratislava, Slovensko
 8. Energetické služby
  Evald Kranjčevič, Jožef Stefan Institute, Ľubľana, Slovinsko
 9. EPC krok za krokom
  Vladimír Sochor, SEVEn, o.p.s. Praha, Česko

  Prestávka na obed     13,05 - 14,30 h

 10. Vzdelávanie v energetickej efektívnosti ako prostriedok pre zlepšenie energetickej výkonnosti
  Jan Surówka, Energy Engineering & Management Systems, Gliwice, Poľsko
 11. Pozitívny vplyv OZE na energetickú efektívnosť budov
  Igor Iliaš, ENAS s.r.o., Banská Bystrica, Slovensko
 12. Energetický manažment ako nástroj na znižovanie energetickej náročnosti samospráv
  Bronislava Herdová, ECB Bratislava, Slovensko
 13. EPC vo verejnom osvetlení
  Marek Lipa, CEVO Bratislava, Slovensko

Exkurzia do Detvy - tepelný zdroj na štiepky, slamu a bioplynová stanica  -  pre všetkých účastníkov konferencie - s malým občerstvením (súčasť seminára BIO - HEAT)
16,00 - 19,00 h


NEFORMÁLNE DISKUSNÉ FÓRUM II.

20,00 - 22,00 h


14. októbra 2010

3. SEKCIA:  SEMINÁR BIOHEAT - II. časť
8,30 - 13,20 h 

Cieľom seminára je poskytnúť základné informácie o novootvorenom projekte BIO-HEAT/BIO-VYKUROVANIE "Informačná podpora využívania biomasy získanej z energetických plantáží ako biopaliva pre systémy CZT v strednej a východnej Európe".

Seminár je zameraný na možnosti zakladania plantáží rýchlorastúcich drevín na Slovensku z aspektu:
 

 • všeobecnej legislatívnej podpory pre pestovanie biomasy na energiu v EÚ a špecificky na Slovensku
 • dlhoročných prevádzkových skúseností s energetickými plantážami v EÚ
 • takmer 20-ročných experimentov pestovania vŕby, topoľov či agátu na Slovensku
 • novozakladaných plantáží rýchlorastúcich drevín na Slovensku - už viac ako 300 hektárov
 • biomasy z energetických plantáží - jej vlastností a možností uplatnenia v energetike
 • súčasných možností a perspektívy dlhodobého uplatnenia dopestovanej biomasy z energetických plantáží v energetike
 • ďalších

Program seminára

Otvorenie

 1. Potenciál a možnosti biomasy z energetických plantáží pre systémy CZT Jozef Víglaský, SK-BIOM, Zvolen, Slovensko
 2. Uvedenie projektu BIOHEAT - Informačná podpora využívania biomasy získanej z energetických plantáží ako biopaliva pre systémy CZT v strednej a východnej Európe
  Jozef Víglaský, SK-BIOM, Zvolen, Slovensko
 3. Využívanie poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely v SR - súčasný stav a reálne možnosti
  Hana Frátričová, Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, Slovensko
 4. Netradičné zdroje biomasy a ich možnosti využitia v sektore energetiky
  Ľubomír Gonda, VÚTP Banská Bystrica, Slovensko
 5. Vyhodnotenie potenciálu mikroregiónu Sekcov - Topla v oblasti využívania pôdneho fondu pre pestovanie energetických plodín a rastlín
  Vladimír Vagaský, Odd. životného prostredia v Prešove, Slovensko
 6. Skúsenosti s prípravou a realizáciou projektov centralizovaného vykurovania využívajúcich biomasu v regióne Banská Bystrica
  Ivan Ďuďák, Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava, Slovensko

  Prestávka     10,30 - 10,45 h

 7. Príklady pestovania energetických plantáží vŕby na Orave
  Ján Daniel, Výskumná stanica, Krivá na Orave, Slovensko
 8. Súčasný rozvoj pestovania energetických plantáží v regióne juhozápadného Slovenska
  Milan Demo, SPU Nitra, Slovensko
 9. Klasifikácia potenciálu biomasy pre energetický sektor použitím terestriálneho a diaľkového skúmania Zeme
  Pavel Starinský, SIEA Bratislava, Slovensko
 10. Inovatívne energetické technológie na báze biomasy a ich uplatnenie v regióne
  Matthew Berry, Cedar Ridge CE, s.r.o., Košice, Slovensko/Kanada
 11. Aktivity "Výskumno-vývojového a informačného a vzdelávacieho centra pre bioenergiu"
  Matej Polák, Ekonomická univerzita, Bratislava, Slovensko
 12. Energetické zhodnocovanie poľnohospodárskej biomasy a podporné mechanizmy
  Marianna Čeppanová, Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, Slovensko


  Diskusia, záver

  Obed     12,45 h

   

4. SEKCIA:  OBNOVITEĽNÉ FORMY ENERGIE V REGIÓNOCH II.
8,30 - 12,45 h

 1. Kombinácia biomasy a slnečných kolektorov, možnosti jej využitia v komunálnej i bytovej sfére
  Milan Novák, Alfréd Gottas, THERMO/SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovensko
 2. Skúsenosti s inštaláciou a prevádzkou termosolárnych panelov
  Martina Trenčanová, Dalkia, a.s., Bratislava, Slovensko
 3. Využitie slnečnej energie na chladenie budov
  Albín Zsebík, Zsolt Csata, Technická univerzita Budapešť, Maďarsko
 4. Fotovoltika v podmienkach SR
  Peter Badík, MyENERGY, a.s. Bratislava, Slovensko
 5. Praktické skúsenosti s výstavbou a prevádzkovaním fotovoltaickej elektrárne
  Ľudovít Sluka, Sun4Energy Bratislava, Slovensko
 6. Bioplyn - zdroj obnoviteľnej energie s potenciálom pre budúcnosť
  Veronika Zachařová, Biogest Energie-und Wassertechnik GmbH Klosterneuburg, Rakúsko

  Prestávka     10,30 - 10,45 h

 7. "Zlatá baňa" - využitie skládkového plynu
  Juraj Klukan, František Kostelník, H W Service, s.r.o., Prievidza, Technické služby Zlín, Slovensko/Česko
 8. Využitie obnoviteľných nosičov energie pri rozvoji znevýhodnených regiónov
  Matej Polák, Ekonomická univerzita Bratislava, Slovensko
 9. Konverzia energie z biomasy krmovinársky nevyužitých plôch
  Ľubomír Gonda, VÚTP Banská Bystrica, Slovensko
 10. Energetické rastliny a ich možnosti využitia na Slovensku
  Pavol Porvaz, Ústav agroekológie Michalovce, Slovensko
 11. Poznatky z pestovania rýchlorastúcich energetických drevín v suchších podmienkach juhozápadného Slovenska
  Milan Demo, SPU Nitra, Slovensko
 12. Rýchlorastúce vŕby pestované pre sektor energetiky v podmienkach Slovenska
  Ján Daniel, Regionálne výskumné pracovisko Krivá na Orave, Slovensko


  Obed     12,45 hExkurzia na biokotolňu vo Zvolene

Jozef Viglaský, SK-BIOM, Zvolen, Slovensko

13,45 h

 


ZÁVER KONFERENCIE

 

Copyright © 2010 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS