Enef 2012
zákl. informáciezborník prednášok 2012fotogalériakontaktyhistória en sk
Partneri www.stavebnik.sk www.e-obce.sk www.biomasa.sk
Zborník prednášok


Plenárne zasadnutie

1.Úvod medzinárodnej konferencie ENEF 2012248
Ministerstvo hospodárstva SR
2.Plnenie OECD plánu znižovania uhlíkových emisií pre stabilizáciu ovzdušia155
Larry Good, EC Brusel, Belgicko
3.Energetická bezpečnosť (možnosti a riziká) 156
Jana Caletková, AF-CITY PLAN s.r.o., Praha, Česká republika
4.Smernica o energetickej efektívnosti v SR 157
Miroslav Mariaš, Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava, Slovensko
5.Tretí liberalizačný balíček a ochrana spotrebiteľa v novej energetickej legislatíve SR 158
Nataša Hudcovičová, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bratislava, Slovensko
6.Poľská energetická politika a jej realizácia - je Poľsko čierna ovca Európy? 159
Jan Surowka, Energy Engineering & Management Systems, Gliwice, Poľsko
7.Energetická situácia v Maďarsku 160
Albín Zsebík, Technicko-ekonomická univerzita, Budapešť, Maďarsko
8.Úspešne zrealizované projekty zlepšovania energetickej hospodárnosti verejných budov 161
Eva Gulíková, EkoFond, n.f., Bratislava, Slovensko
9.Nový ITS projekt programu Európskej komisie INOGATE 162
Kathuna Didbaridze, Caucacus Regional Office, Tbilisi, Gruzínsko
10.Podpora rozvoja energetickej politiky v oblasti využívania bioenergie vo vybranom regióne SR 163
Pavol Otepka, Ján Ilavský, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovensko
11.Sme pripravení na "Grid Paritu"? 164
Pavel Šimon, SAFP, Aliancia energetickej nezávislosti, n.o., Liptovský Mikuláš, Slovensko
12.Solárny termický trh v Nemecku jeden rok po rozhodnutí o odstúpení z jadrovej energetiky - aktuálny stav, problémy, trendy, perspektívy 165
Dietmar Lange, Consulting Engineer, Wiggensbach, Nemecko
13.Implementácia novej legislatívy v oblasti energetickej hospodárnosti budov 166
Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava, Slovensko
14.Dopad nového legislatívneho rámca v oblasti ochrany ovzdušia na prevádzkovateľov energetických zariadení 167
Katarína Jankovičová, Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava, Slovensko
15.Regionálna energetická politika ako nástroj zamestnanosti 168
Štefan Repko, Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica, Slovensko
16.Plnenie koncepcie tepelnej energetiky v meste Banská Bystrica 169
Ondrej Borguľa, BBES, a.s., Banská Bystrica, Slovensko
17.Kreditné linky EBRD na Slovensku 170
Jan Pejter, ENVIROS, s.r.o., Praha, Česká republika
18.Potenciál využitia ziskov emisného obchodovania k financovaniu zlepšenia energetickej efektivity rezidenčného bývania171
Petr Štěpánek, Daniela Špirková, STU, Ústav manažmentu Praha, Česká republika
19.Aktivity Asociácie Energetických Inžinierov v Európe 172
Larry Good, AEE Atlanta, USA

1. sekcia: Energetická efektívnosť a energetické služby

1.Potenciál úspor pre zníženie energetickej náročnosti budov 173
Dušan Petráš, Technická univerzita Bratislava, Slovensko
2.Energetická efektívnosť v Poľsku - sme chopní využiť potenciál? 174
Jan Surówka, Energy Engineering & Management Systems, Gliwice, Poľsko
3.Súčasnosť a budúcnosť energetických služieb v SR 175
Marcel Lauko, ECB Bratislava, Slovensko
4.EPC realizované projekty, skúsenosti 176
Tomáš Kubečka, Siemens s.r.o., Bratislava, Slovensko
5.Súčasný vývoj energetických služieb a metódy EPC v ČR 177
Vladimír Sochor, Jaroslav Maroušek, SEVEn Praha, Česká republika
6.Prezentácia realizácie a súčasného manažmentu úspešného projektu EPC 178
Ivo Slavotínek, Miroslav Marada, ENESA, a.s. Praha, Česká republika
7.PPP a jeho uplatnenie v komunálnej energetike 179
Vladimír Vacho, Ľuboslav Kosír, Ekofin, s.r.o. Bratislava, Slovensko
8.Energy Performance Contracting a Štrukturálne fondy 180
Vladimír Sochor, SEVEn Praha, Česká republika
9.Dodatočné investičné náklady na energeticky efektívne opatrenia 181
Albín Zsebík, Jomuti, s.r.o., Budapešť, Maďarsko
10.Skúsenosti z energetických auditov v ČR 182
Pavel Sitný, Enviros Praha, Česká republika
11.Energetický audit - príklady riešenia úspor v podnikoch 183
Michal Žídek, Vysoká škola banícka - Technická univerzita Ostrava, Česká republika
12.Energeticky úsporný projekt a energetický manažment v priemyselnom podniku184
Bohuslav Kyjánek, AB Facility s.r.o., Bratislava, Slovensko
13.Redukcia tlaku pary a energetická (ne)efektívnosť 185
Juraj Klukan, H W Service, spol. s r.o., Prievidza, Slovensko
14.Aplikácia kombinovaných riešení klasických a inovatívnych technológií vykurovania 186
Rudolf Chalupek, Adrian Group s.r.o., Banská Bystrica, Slovensko
15.Projekt vysokoúčinnej výroby elektriny a tepla v Detve187
Marek Mališ, Bytes s.r.o., Detva, Slovensko
16.Skúsenosti z prevádzky projektu trigenerácie v SPP 188
Alena Holbojová, Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, Slovensko

2. sekcia: Ako ďalej vo využívaní slnečnej energie

1.Slnko: naša materská hviezda 189
Peter Augustín, Krajská hvezdáreň a planetárium, Žiar nad Hronom, Slovensko
2.Závislosti dopadajúcej energie slnečného žiarenia na plochu 190
Jaroslav Peterka, Technická univerzita Liberec, Fakulta umění a architektury, Česká republika
3.Ako ďalej vo využívaní solárneho tepla na Slovensku 191
Milan Novák, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovensko
4.Certifikácia solárnych termických kolektorov v systéme Solar Keymark 192
Igor Kuruc, TSÚ Piešťany, š.p., Piešťany, Slovensko
5.Spôsoby navrhovania solárnych systémov pre bytové domy 193
Alfréd Gottas, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovensko
6.Slnečné kolektory a tepelné čerpadlá - príklady vzájomnej spolupráce 194
Markus Beslmeisl, IFF KG, Landshut, Nemecko
7.Integrácia kolektorov do strešného plášťa - jednoducho a efektívne (praktické príklady) 195
Jiří Hrádek, JH Solar s.r.o., Stráž nad Nežárkou, Česká republika
8.Cesty zvyšovania podielu solárneho tepla pri výrobe tepla a chladu 196
Milan Novák, THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovensko
9.Technicko-poradenské laboratórium propagácie a využitia OZE ako nástroj pre vzdelávanie v oblasti OZE 197
Jozef Fiala, Slovenská technická univerzita Bratislava, Slovensko
10.Možnosti uplatnenia vybraných penových štruktúr v konštrukcii solárnych kolektorov 198
Radim Rybár, Technická univerzita Košice, Slovensko
11.Hybridné fotovolticko-tepelné kolektory a možnosť ich využitia199
Tomáš Matuška, České vysoké učení technické Praha, Česká republika
12.Vplyv stagnačných stavov na solárne sústavy 200
Petr Kramoliš, Projekce OZE, Ostrava, Česká republika
13.Možnosti kombinácie solárnych zostáv s tepelnými čerpadlami 201
Bořivoj Šourek, Siemens s.r.o., Praha, Česká republika
14.Porovnanie výkonnosti integrovaných zásobníkov tepla pre prípravu teplej vody 202
Michal Broum, Regulus spol. s r.o., Praha, Česká republika
15.Vyhodnotenie podpory OZE formou štátnej dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu pre domácnosti 203
Peter Štibraný, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava, Slovensko
16.Solárny systém s dlhodobou akumuláciou tepla v Slatiňanoch - analýza prevádzky 204
Martin Kny, České vysoké učení technické, Praha, Česká republika

3. sekcia: Biomasa , jej efektívne pestovanie a využitie

1.Plantáže rýchlorastúcich drevín ako základ regionálnej stratégie v energetike 205
Jozef Víglaský, Technická univerzita vo Zvolene / SK BIOM, Slovensko
2.Produkčný a energetický potenciál švédskydh odrôd vŕby pestovaných v podmienkach juhozápadného Slovenska206
Milan Demo, Dušan Húska, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovensko
3.Viacročné skúsenosti so zakladaním a prevádzkou výmladkových porastov vŕby rodu SALIX 207
Miroslav Forgáč, Forgim, s.r.o., Košice, Slovensko
4.Biotické činitele poškodzujúce výmladkové porasty vŕby rodu SALIX 208
Monika Tóthová, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovensko
5.Energetická charakteristika drevných štiepok vyrobených z čerstvej dendromasy vŕby rodu SALIX 209
Lukáš Ridzik, Technická univerzita vo Zvolene, Slovensko
6.Ekonomická a ekologická analýza využívania lokálnej biomasy v poľnohospodárskom holdingu 210
Wojciech Goryl, Krakow Institute for Sustainable Energy, Krakow, Poľsko
7.Produkcia biomasy v Nemecku; technológie, skúsenosti a príležitosti na medzinárodnú spoluprácu 211
Berndt Brussig, BSC BerlinSolarCulture, Berlín, Nemecko
8.Poznatky z výstavby a úspešnej prevádzky centrálneho zdroja energie v Detve 212
Ján Budáč, BYTES s.r.o., Detva, Slovensko
9.Ako zefektívniť využívanei biomasy v energetike 213
Adam Guła, AGH - Univerzita, Krakow, Poľsko
10.ORC - Organic Rankine Cycle po prvýkrát na Slovensku 214
Matej Danóci, NOVA ENERGIA a.s., Bratislava, Slovensko
11.Rozvoj a perspektívy peliet na Slovensku 215
Ladislav Židek, BIOMASA, z.p.o., Kysucký Lieskovec, Slovensko
12.Vplyv aditív na vlastnosti peliet - prevádzkové skúsenosti 216
Radoslav Harant, BIOMASA, z.p.o., Kyskucký Lieskovec, Slovensko

4. sekcia: Energetické zdroje a zariadenia z pohľadu ochrany životného prostredia

1.Energetické zdroje z pohľadu požiadaviek nových právnych predpisov - BAT technológie pre oblasť ochrany ovzdušia 262
Zuzana Kocúnová, Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava, Slovensko
2.Zhodnotenie dvojročnej prevádzky odsírovacieho zariadenia v Teplárni Žilina 263
Marcel Hrobárik, Žilinská teplárenská a.s., Žilina, Slovensko
3.Skúsenosti z prevádzky malých zdrojov spaľujúcich biomasu264
Pavol Lenhart, BIOMASA, z.p.o., Kysucký Lieskovec, Slovensko
4.Úspechy malokapacitných kotlov na báze biomasy v Poľsku vs environmentálna legislatíva - EÚ a PL 265
Grzegorz Skrzypczak, AGH - Univerzita Krakow, Poľsko
5.Prevádzka bioplynových staníc z pohľadu environmentálnych záťaží 266
Jozef Šoltés, Národná energetická spoločnosť a.s., Banská Bystrica, Slovensko
6.Projekt GreenWay - E-mobility pre slovenský trh - výhodne a ekologicky 267
Rastislav Lauko, MyENERGY a.s., Bratislava, Slovensko

5. sekcia: Biopalivá ako alternatíva pre komunálnu energetiku

1.Perspektíva ďalšieho rozvoja budovania bioplynových staníc na Slovensku 249
František Zacharda, Agrobioenergia ABE, Rovinka, Slovensko
2.Bioplyn a zvyšovanie jeho kvality 250
Ján Gaduš a kol., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovensko
3.Projekt GreenGasGrids - podpora biometánu 251
Pavel Starinský, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava, Slovensko
4.Bioplynová stanica pre potravinársky podnik TAMI Kežmarok 252
Ingrid Hodúlová, Intech Slovakia, s.r.o, Bratislava, Slovensko
5.Obnoviteľné zdroje energie a energetická bezpečnosť / biometán 253
Stanislav Janiš, Národný energetický klaster Bratislava, Slovensko
6.Využitie obnoviteľných zdrojov v systémoch MHD / vodík a biopalivá 254
Gabriel Adamek, OZ No Gravity, Bratislava, Slovensko
7.Nové poznatky a významné výsledky získané pri riešení projektu "4biomass" 255
Arkadiusz Figórski, AGH - Univerzita Krakow, Poľsko
8.Kanadské trendy v energetickom využití biomasy a komunálneho odpadu 256
Milan Haruštiak, Kancelária Kanadského veľvyslanectva, Bratislava, Slovensko
9.Komplexné riešenie využívania biomasy - od lesa po vyhrievacie telesá 257
Vladimíra Kováčiková, Intech Slovakia, s.r.o., Bratislava, Slovensko
10.Spaľovanie drevnej štiepky v kotle s výkonom 530 kW258
Ľubomír Koršepa, Viessmann s.r.o., Bratislava, Slovensko
11.Integrácia generátora elektriny a tepla na báze pevnej biomasy do technologického procesu výroby drevných peliet 259
Matthew Berry, Cedar Ridge CE, Košice, Slovensko
12.Od spoluspaľovania uhlia a drevných štiepok k biopalivu (100%) 260
Július Jankovský, Apertis, s.r.o., Lieskovec, Slovensko
13.Cielene pestovaná biomasa ako alternatíva pre komunálnu energetiku 261
Róbert Knoško, Dalkia, a.s., Bratislava, Slovensko

6. sekcia: Znižovanie energetickej náročnosti

1.Projekt Change Best - Energeticky úsporné služby 236
Ľubomír Tomík, Center for Energy Systems, CESys, s.r.o., Trnava, Slovensko
2.Podmienky pre využitie potenciálu vysokoúčinnej kombinovanej výroby v SR 237
Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Banská Bystrica, Slovensko
3.Nový pohľad na využitie nízkopotenciálneho tepla v systémoch CZT 238
Petr Horák, Peter Ešek,TENERGO Brno, a.s., Brno, Česká republika
4.Aplikácia inovatívnych technológií v oblasti vykurovania 239
Juraj Vyskočil, Vaillant Group Slovakia, s.r.o., Skalica, Slovensko
5.Mikrozdroje energie - možnosti a realita 240
Pavel Šimon, Pavel Šimon, s.r.o., Liptovský Mikuláš, Slovensko
6.Nové využitie fotovoltaiky pre ohrev vody 241
Daniel Lako, Logitex, s.r.o. Púchov, Slovensko
7.Komplexné riešenia MaR pre obnoviteľné formy energie 242
Mário Pastierovič, ABB, s.r.o., Banská Bystrica
8.Ako ovplyvňujú straty energetickú efektívnosť? 243
Igor Chrapčiak, Schrack Technik s.r.o., Bratislava, Slovensko
9.Znižovanie energetickej spotreby veľkých čerpadiel 244
Michal Abrahámfy, Slovcem, s.r.o., Malacky, Slovensko
10.Energetická efektívnosť v stavebníctve: udržateľná budúcnosť245
Peter Malatinský, Spišská regionálna rozvojová agentúra, Spišská Nová Ves, Slovensko
11.Mapa spotreby energie Liptovského Mikuláša 246
Imrich Buranský, Spoločnosť rozumných spotrebiteľov Slovenska, Liptovský Mikuláš, Slovensko
12.Využitie smart technológií v energetike 247
Jaroslav Kultan, Ekonomická univerzita v Bratislave, SlovenskoCopyright © 2012 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS