Enef 2018
zákl. informácievýzva na prípravu prednáškykontaktyhistória en sk
Predbežná nezáväzná prihláška Partneri EHB Meridian Žiť energiou SK-BIOM Ministerstvo hospodársva SR Pro Energy Odpady portal TZB TOP trendy v bývaní EKO bývanie Energia pre Vás Energiaweb ENERGETIKA SEVA SIEA ZSTVS www.ASENEM.sk AEE www.MEEN.sk World Energy Council SSTP thermosolar Energy centre Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta ZPOE 1.	Slovenská rada pre zelené budovy ČSSE-ISES

Základné informácie - ENEF 2020

Ročník: 14.
Termín: 13. - 14. október 2020

Miesto konania: Hotel DIXON****, Banská Bystrica

Téma konferencie:
„ČISTÁ, BEZPEČNÁ A EFEKTÍVNA ENERGETIKA PRE ĽUDÍ"

14. ročník Medzinárodnej konferencie "enef" nadväzuje na úspešnú históriu konania tohto podujatia, ktoré sa v dvojročnej periodicite organizuje na Slovensku už od roku 1994.
Problematika energetickej efektívnosti a jej riešenia sa stali neoddeliteľnou súčasťou trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. Energetická efektívnosť zasahuje do všetkých oblastí nášho života, a jej neustále uplatňovanie vedie nielen k úsporám energie, ale významným podielom prispieva aj k zlepšovaniu životného prostredia. Nové poznatky, trendy a informácie, ktoré táto konferencia prináša, umožňujú jej účastníkom byť v neustálom kontakte so súčasným a perspektívnym dianím vo svete efektívneho využívania energie.

Organizátori veria, že ponúknutým programom 14. ročníka konferencie "enef" poskytnú účastníkom konferencie aktuálne informácie, ktoré budú umožňovať zabezpečenie efektívneho, trvalo udržateľného, spoľahlivého a bezpečného rozvoja energetickej infraštruktúry.

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE:

Plenárne zasadnutie
Všeobecné aspekty zvyšovania energetickej náročnosti
Efektívne návrhy a riešenia pre zabezpečenie spoľahlivej premeny a dodávky energie
Podporné mechanizmy pre trvalo udržateľný rozvoj v energetike

Energetická náročnosť v priemysle a možnosti jej znižovania
Energetická efektívnosť v technologických procesoch
Efektívne vykurovanie priemyselných objektov
Riadiace systémy v priemyselných prevádzkach

Energetická efektívnosť v osvetľovaní
Energetická efektívnosť súčasných a nových technológií osvetľovania
Parametre osvetľovacích sústav a ich meranie po realizácii projektov
Príspevky denného svetla k efektívnemu osvetleniu interiérov

Energetické služby - doba post-Eurostatová
Metodika na prípravu a realizáciu garantovanej energetickej služby (GES) pre verejný sektor a vzorová zmluva
Prvé skúsenosti so zavádzaním metodiky do praxe
Využiteľnosť garantovaných energetických služieb pri komplexných renováciách budov
Pilotné projekty s novou metodikou GES

Efektívne priemyselné a občianske budovy
Zelené priemyselné, občianske a obytné budovy
Certifikačné systémy na hodnotenie kvality a udržateľnosti stavieb

Praktické príklady energeticky efektívnych budov

Alternatívne palivá pre dopravu
Súčasnosť a stratégia rozvoja elektromobility
Vodík - perspektívne palivo pre motorové vozidlá
Ekonomika a budúcnosť prevádzky vozidiel na alternatívne palivá

Alternatívne zdroje surovín a palív pre udržateľný rozvoj energetiky
Primárne a sekundárne suroviny pre energetiku s nízkou uhlíkovou stopou
Nové technológie na výrobu progresívnych palív
Biouhlie - palivo pre udržateľnú energetiku

Slnečná energia a jej efektívne využitie v praxi
Hľadanie technicko - ekonomického optima
Tradičné a netradičné aplikácie
Príklady z domáceho a zahradničného prostredia


Konferencia je určená pre široké spektrum účastníkov:
- výrobcov, dodávateľov a odberateľov energie a energetických komodít

- energetických manažérov a podnikateľov v oblasti energie
- spoločnosti, ktoré sa zaoberajú energetickými službami
- zástupcov štátnej správy a samosprávy
- vlastníkov a správcov priemyselných, obchodných a bytových objektov

Firmy majú možnosť prezentovať sa aj formou výstavných expozícií, resp. výstavných stolíkov. Záujemcovia, kontaktujte, prosím, doleuvedené adresy.

Predseda organizačného výboru:
Miroslav Kučera, prezident ASENEM Bratislava
tel.: 00421 905 222 012
e-mail:
kucera@zpoe.sk

 

Odborný garant:
Marian Rutšek, člen predstavenstva SK AEE Bratislava
tel.: 00421 905 509 302
e-mail:
majorut@gmail.com

Organizačný garant:
Ján Mesík, Ján Mesík - MEEN, s.r.o., Banská Bystrica
tel.: 00421 48 414 3356, 421 903 560 342
e-mail:
meen@meen.sk

 

 

Copyright © 2020 - ENEF
   Dizajn a programovanie
WEBHANDS